OPREMA ZA STAMBENE ZGRADE
|    NASLOVNA    |     KUĆNI RED    |     ZNAKOVI ZA UZBUNJIV.    |    OGLASNE PLOČE     |    POŠTANSKI ORMARI     | INFOPUNKT    |  
ODLUKA O KUĆNOM REDU - KUĆNI RED


     stupa na snagu nakon što je prihvati 51 % suvlasnika po udjelu u vlasništvu i isticanjem na vidno mjesto u zgradi ista dobiva valjanost javno pravnog akta i pravila vrijede za suvlasnike i sve osobe koje trajno, privremeno ili povremeno borave u zajedničkim djelovima zgrade te definira pravila ponašanja i uklanja niz neželjenih situacija.

      U mnogim zgradama još ne postoji kućni red kao što je predviđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

     Bitno je napomenuti da pravilno usvojena Odluka o kućnom redu, ovjerena pečatom i istaknuta na vidnom mjestu postaje javno-pravni akt i pravila ponašanja vrijede za sve suvlasnike, korisnike i posjetitelje stambene zgrade.

     U našoj ponudi imamo ogledni primjerak Odluke o kućnom redu koju je izradila Udruga stanara suvlasnika stambenih zgrada Rijeka, a u suradnji s Hrvatskim pravničkim društvom Rijeka, Vatrogasnom zajednicom, Policijskom upravom Primorsko-goranskom, Zavodom za nastavno zdravstvo PGŽ, Uredom državne uprave i ostalim suradnicima.

     Odluku o kućnom redu isporučujemo uokvirenu i na riječkom području besplatno montiramo.

Nazovite nas na:  092/282-8888       E-mail:  info@aurora.com.hr


TEKST OGLEDNOG PRIMJERA ODLUKE O KUĆNOM REDUkoji suvlasnička zajednica može usvajati odlukom nadpolovične većine po udjelu u vlasništvu, a može se mjenjati i nadopunjavati sukladno specifičnim potrebama suvlasničke zajednice.
_____________________________________________________________________________________________________________

Sukladno s člankom 86. stavak 1., točka 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  suvlasnici stambene zgrade______________________ donose:


ODLUKU O KUĆNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ova Odluka o kućnom redu (u daljnjem tekstu Odluka) uređuje ponašanje suvlasnika i drugih osoba u vlasničkim ili drugim odnosima unutar stambene zgrade.

Članak 2.

Odluka je obvezujuća za sve suvlasnike i ostale osobe prilikom boravka u zgradi.

 II. OBVEZE SUVLASNIKA I DRUGIH OSOBA

 Članak 3.

Zajedničkim dijelovima zgrade mogu se koristiti suvlasnici pod istim uvjetima.

                Svi stanari zgrade moraju na odgovarajući preko predstavnika suvlasnika dobiti informacije (adresa, telefon, fax) o ovlašteniku, službama upravitelja, tvrtkama koje obavljaju hitne popravke, komunalnim tvrtkama, javnim službama i osiguravatelju. Podaci moraju biti istaknuti na oglasnoj ploči.

                Poziv za postupanje upućuje predstavnik suvlasnika  ili njegov zamjenik, a u slučaju njihove odsutnosti  to može učiniti svaki suvlasnik ili osoba koja se zatekne na mjestu događaja.

Članak 4.

Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana.

Vrata se otvaraju poznatim osobama ili uz prethodno predstavljanje.

                Ključ ulaznih vrata dostavlja se u jednom primjerku upravitelju zgrade i tijelu lokalne  uprave nadležnom za upravljanje i održavanje skloništa (zgrade koje imaju skloništa).

                Ukoliko zgrada ima vrata po katovima koja se zaključavaju, potrebno je osigurati nesmetano otvaranje u slučaju potrebe evakuacije.

Članak 5.

Zabranjeno je u zajedničkim dijelovima  zgrade instaliranje uređaja i držanje predmeta i tvari kojima bi se mogla ugroziti sigurnost ljudi i imovine

Članak 6.

                Pristup glavnim priključcima komunalne strukture mora biti dostupan (vodovod, toplovod, struja, plinovod, odvodnja i sl.)

Članak 7.

                Sve zajedničke prostorije za koje je to potrebno, moraju biti propisno obilježene putem isticanja natpisa, oznaka ili obilježja.

            Na vidnom mjestu u prostoriji iz st.1. ovog članka ističu se pravila o načinu korištenja što se određuje posebnom odlukom suvlasnika. 

Članak 8.

Svaki suvlasnik ili druga osoba koja boravi u zgradi dužna je izvijestiti  nadležno  tijelo ili službu o slučajevima i stanjima koji bi mogli ugroziti zdravlje ili sigurnost ljudi.

 III. NEŠKODLJIVO PONAŠANJE
 
Članak 9.

 Suvlasnici zgrade i druge osobe  unutar zgrade se moraju ponašati na način da ne ometaju, uznemiravaju ili na bilo koji način ugrožavaju mir i sigurnost ostalih suvlasnika i drugih osoba koje borave u zgradi.

Članak 10.

Suvlasnici  stambene ugrade i ostale osobe  moraju tijekom boravka u zgradi poštivati kućni red i  mir a posebno u vremenu od  14 do 17 sati i od 22 do 06 sati. 

Članak 11.

                Izvođenje radova kojima se remeti uobičajeni mir u zgradi  mora biti najavljeno isticanjem obavijesti na oglasnoj tabli  (upotreba strojeva i alata koji stvaraju buku i sl.).

                Obavijest se ističe najmanje 24 sata prije početka radova.
 
IV. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 12.

U  zgradi se mogu  držati samo one vrste životinja koje ne ugrožavaju sigurnost i ne remete mir u zgradi.

Članak 13.

Vlasnici životinja dužni su brinuti o njihovom zdravlju, dobrobiti, prehrani, smještaju i higijeni, te prema njim postupati sukladno Zakonu o dobrobiti životinja.

Dužni su počistiti izmet ili drugu prljavštinu ukoliko to učine njihove životinje.

Članak 14.

                U zgradi nije dozvoljeno držati ili ostavljati životinje na balkonu,terasi,lođi,i u zajedničkim dijelovima.

Prilikom kretanja zajedničkim dijelovima zgrade, životinje se moraju voditi na siguran način

V. UZGOJ BILJAKA (CVIJEĆA)
 
Članak 15

U zajedničkim dijelovima zgrade mogu se držati vaze sa cvijećem na način da to ne ometa normalno kretanje osoba u svakodnevnom životu.

Članak 16.

U zajedničkim dijelovima  zgrade (hodnici, stubište) ne smiju se postavljati višekatne police za držanje biljaka. Posude-vaze sa biljkama smiju se držati samo uredno složene i održavane u redovima uz zidove hodnika.
                 
VI. OVLAŠTENJA

Članak 17.

Suvlasnici moraju osigurati nesmetan  pristup zajedničkim dijelovima zgrade ovlaštenim službenim osobama nadležnih tijela i službi pri obavljanju službenih radnji.

Članak 18.

Pristup u strojarnicu dizala,na krov, skloništa i druge dijelove zgrade od posebnog značenja,dozvoljen je samo ovlaštenim osobama (opasna mjesta)

 Ovlaštene su osobe su samo one koje poduzimaju radnje na otklanjanju kvarova, nedostataka ili rekonstrukcije temeljem posebnih odluka ili ugovora o održavanju.    

Ostale osobe imaju pristup  samo u pratnji i uz odobrenje ovlaštenih osoba.

Članak 19.

                Zabranjen je pristup u sklonište svim neovlaštenim osobama.

                Ovlaštene osobe u smislu ovog članka su samo one koje poduzimaju radnje na uklanjanju kvarova, nedostataka ili redovnog održavanja – obilaska skloništa.

                Izuzetno ovlaštene  mogu biti i osobe koje imaju ugovor o zakupu skloništa potpisan s lokalnom samoupravom.

                (Ovaj Članak primjenjuju samo zgrade  koje imaju skloništa a službene osobe su predstavnici lokalne samouprave)

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 20.

Protiv suvlasnika koji  se ne pridržava odredbi ove Odluke, ostali suvlasnici imaju pravo pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom.

Pravo podnošenja prijave ima svaki suvlasnik ili druge osobe koje imaju prebivalište ili boravište u zgradi.

                Suvlasnici mogu posebnom odlukom ovlastiti upravitelja da u njihovo ime pokreće postupak pred nadležnim tijelom

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane natpolovične većine suvlasnika po suvlasničkom udjelu u zgradi.

PREDSTAVNIK SUVLASNIKA

Rijeka, __________ 2008. g.Izvor:  UDRUGA STANARA - SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA    www.udruga-stanara.hr
Visina (cm)
Širina (cm)
Cijena (Eur)
37
52
46,00
© aurora-marketing.hr 2010-2023. Sva prava pridržana         AURORA MARKETING OPREMA obrt za promidžbu i reklamu       Vere Bratonje 29,  Rijeka 51000       E-mail: info@aurora.com.hr           M-tel: 092 282 8888

PDV se ne obračunava temeljem Zakona jer nismo u sustavu.